Tjänster

Allt som görs eller, för all del inte görs, sänder ut signaler till omvärlden. Signaler som i sin tur är avgörande för om en organisation når sitt mål. För oss på Perspective handlar framgångsrik kommunikation om att samordna alla kommunikationsinsatser oavsett om det är ökad försäljning eller minskad sjukfrånvaro som är målet.

Bara de som kommunicerar medvetet – och använder kommunikation som ett av flera verktyg för att nå sina uppsatta mål – blir vinnare nu och i framtiden.

Strategisk rådgivning

Som strategiska rådgivare är vi samtalspartners och bollplank. Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar vi målen för det kommunikativa arbetet. Våra kunskaper i och vår långa erfarenhet av kommunikationsarbete garanterar det stöd våra kunder behöver för att bli framgångsrika i sitt arbete med kommunikation som strategiskt verktyg.

Karta för kommunikation

När målet för det kommunikativa arbetet är identifierat gäller det att samordna alla insatser för att också nå det. Det kräver ett tydligt styrdokument, en "karta för kommunikation”. Utifrån uppdragsgivarens verksamhet, företagskultur och identitet analyserar vi förutsättningarna för det kommunikativa arbetet. I ”kartan" formuleras verksamhetens värdeord i kommunicerbara budskap. Kanaler, målgrupper och metoder för det kommunikativa arbetet identifieras och prioriteras. Allt för att uppnå maximal effekt av insatserna.

Relation till media

Att nå ut i media på redaktionell plats handlar mycket om att förstå villkoren på den mediala arenan. Kunskap om hur journalister arbetar och hur nyheter värderas på redaktionerna, är avgörande för om ditt företag lyckas nå ut i media.
På Perspective finns ett flertal kommunikatörer med lång erfarenhet från ledande befattningar inom tidningsredaktioner, nyhetsbyråer, PR-byråer och informationsavdelningar.
Vi kan, bland mycket annat, värdera nyheter, bedöma och producera pressmeddelanden, anordna pressträffar och presskonferenser, skapa underlag till debattartiklar och anordna seminarier med inbjudna journalister.

Sociala medier

Sociala medier är idag en naturlig del i mediemixen. Sociala medier gör det möjligt för företag och organisationer att skapa en personlig och varaktig relation med sina kunder och på så sätt stärka sitt varumärke och sin status. 

Att agera på ett genomtänkt sätt i sociala medier är en förutsättning för att lyckas. En strategi med en tydlig målsättning och en handlingsplan är avgörande. Sociala medier kan vara komplexa och det är lätt hänt att man blir ivrig i ambitionen att synas. På Perspective ser vi sociala medier som en integrerad del i det PR-arbete vi gör för våra kunder.

Medieträning

Förutom att bistå med råd, kontakter och praktiskt genomförande av olika pressarrangemang, kan vi hjälpa till med alla förberedelser inför våra kunders kontakter med media.
 Perspectives medieträning innebär en kvalificerad utbildning, med praktiska övningar, som skapar goda förberedelser och därmed en trygghet i mötet med media.

Hantering av mediakriser

En medial kris kan vara svår att förutsäga. Men när och om krisen kommer gäller det att vara väl förberedd och ha inarbetade rutiner för att ta hand om den uppkomna situationen.
Hur man hanterar en kris bedöms lika hårt som själva krisen. Vi på Perspective har mångårig praktisk erfarenhet av medial krishantering och ser till att våra kunder är maximalt rustade.

Internkommunikation

Att få vara engagerad och delaktig är ofta en förutsättning för att känna trivsel på sin arbetsplats. Medarbetare som är väl insatta i och delar företagets långsiktiga mål och strategier, bidrar också starkare till att en organisation når sina mål.

Medarbetarna är dessutom ett företags viktigaste kommunikatörer, som i sina personliga möten påverkar attityder och beteenden – och kanske möter potentiella kunder, aktieägare, journalister och opinionsbildare.

Genom att samordna den interna kommunikationen med övrig kommunikation uppnås maximal effekt. På Perspective finns lång erfarenhet av integrerad kommunikation.

Finansiell information

För att få en korrekt och rättvis värdering av ett företag och för att finna rätt finansiärer, är det viktigt att nå ut med rätt information genom rätt kanaler till aktörerna på finansmarknaden. Börsnoterade företag måste kommunicera börspåverkande händelser men även andra företag kan använda sig av finansiell information, till exempel vid olika bokslut, nya affärer etcetera.

Vi på Perspective ger våra kunder kvalificerad rådgivning kring finansiell PR, mediekontakter och olika aktiviteter för att nå viktiga målgrupper.

Tidningar och nyhetsbrev

På Perspective producerar vi en lång rad digitala nyhetsbrev. Vi tar också gärna det redaktionella ansvaret för olika tryckta tidningar och andra publikationer, och kan även projektleda hela produktionen från idé till färdig produkt. 

Föreläsningar och utbildningar

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter i föreläsningar, seminarier och paneldebatter till exempel inom sociala medier eller krishantering.